Privacyverklaring

algemene informatie

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren we u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Met persoonsgegevens bedoelen we hier alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd.

1.2 “BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstrasse 1, 6342 Niederndorf, +435373622500, support@bora.com ” is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: “Bernhard Johne, Innstrasse 1,6342 Niederndorf, +498035907168, dataprotection@bora.com

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u, als betrokkene, over uitgebreide rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:
 

 • Recht van inzage overeenkomstig art. 15 van de AVG: u hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over de door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, als deze niet door ons bij u worden verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en evt. relevante informatie inzake de betrokken logica en de u betreffende reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op kennisgeving betreffende welke garanties er in overeenstemming met art. 46 van de AVG bestaan bij het doorsturen van uw gegevens naar derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 van de AVG: u hebt het recht om onjuiste gegevens van u onmiddellijk te laten corrigeren en/of bij ons opgeslagen, onvolledige gegevens te laten vervolledigen;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig art. 17 van de AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, indien aan de vereisten van art. 17, lid 1 van de AVG is voldaan. Dat recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 van de AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen gedurende de periode dat de correctheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, wanneer u de verwijdering van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan om een beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, wanneer u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, nadat we deze gegevens na het bereiken van onze doelstelling niet meer nodig hebben of wanneer u op basis van uw specifieke situatie bezwaar hebt gemaakt, zolang niet vaststaat of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen;
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 van de AVG: heeft u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke ingeroepen, dan is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van de rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 van de AVG: u hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen of te vragen dat deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om verleende toestemmingen in te trekken overeenkomstig art. 7, lid 3 van de AVG: u hebt het recht om uw gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment voor de toekomst in te trekken. In geval van een intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij de verdere verwerking gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor een verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 van de AVG: onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

 WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, INDIEN WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.
INDIEN U GEBRUIKMAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.
 

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij een verdere bewaring.

Op deze website bieden we onze klanten een garantieverlenging van een jaar. Je moet jezelf en je BORA systeem registreren en de registratie voor de duur van de garantieverlenging bijhouden. Als de gegevens worden verwijderd voordat de garantieverlenging afloopt, kan deze niet meer worden toegekend. De garantieverlenging is mogelijk binnen twee jaar na de installatiedatum.

Tijdens de registratie worden de volgende persoonlijke gegevens gevraagd:

 • FD-nummer
 • Systeemvariant
 • Datum van installatie
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Land
 • E-mailadres
 • Registratie code
bora.com

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “serverlogboeken”). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website u van ons bezoekt
 • Datum en tijd op het moment van het bezoek
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waar u op de website bent terechtgekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (evt. geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG en geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Het gaat hier om kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze individuele gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, alsook IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die per cookie kan verschillen.

Indien er via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken in bepaalde omstandigheden samen met reclamepartners, die ons helpen om ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). In geval van een samenwerking met de eerder genoemde reclamepartners wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het plaatsen van cookies en dat u afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze informatie voor de desbetreffende browser terug via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat bij weigering van cookies de functionaliteit van onze website kan verminderen.

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van het contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor de contactopname en de daaraan gekoppelde technische administratie. Als rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens geldt ons gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6, lid 1, punt b van de AVG. Uw gegevens worden gewist zodra de verwerking van uw aanvraag is voltooid. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor het verzenden van de nieuwsbrief moet u alleen uw e-mailadres verplicht opgeven. Eventuele bijkomende gegevens worden verstrekt op vrijwillige basis en dienen om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Wij sturen u vervolgens een bevestigingsmail, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen, door op de desbetreffende link te klikken.

Met het activeren van de bevestigingslink geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetserviceprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden onder de vorm van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de daartoe voorziene link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na een succesvolle annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit ons bestand met nieuwsbriefontvangers verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een manier die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


Reclame per post

Op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een gepersonaliseerde direct marketing behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen – uw titel, academische graad, geboortejaar en beroeps-, branche- of handelsnaam conform art. 6, lid 1, punt f van de AVG op te slaan en te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten op te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde. Dat doet u door een bericht te sturen aan de daarvoor verantwoordelijke partij.

Facebook-plug-ins met Shariff-oplossing

Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plug-ins”) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”).

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet als plug-ins, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze manier van integratie garandeert dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Facebook. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en roept u de Facebookpagina op, waarop (eventueel na ingave van uw inloggegevens) interactie mogelijk is met de daar aanwezige plug-ins.

Facebook Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook, onder http://www.facebook.com/policy


Pinterest-plug-in als Shariff-oplossing

Op de pagina's van de verkoper worden zogenaamde sociale plug-ins ('plug-ins') van het socialmediakanaal Pinterest gebruikt. Deze dienst wordt aangeboden door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ('Pinterest').

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, worden de Pinterest-knoppen niet aangeboden als plug-ins maar enkel als HTML-link in de webpagina geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat wanneer u een pagina van onze website oproept waarop dergelijke knoppen staan, er niet meteen ook een verbinding wordt gemaakt met de servers van Pinterest. Wanneer u op de knop klikt, gaat er een nieuw browservenster open en wordt de Pinterest-website geopend waarop u met de respectievelijke plug-ins (indien nodig na invoeren van uw logingegevens) kunt reageren.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsook uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u terug in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

 


Twitter-plug-in als Shariff-oplossing

Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plug-ins”) van de microblogdienst Twitter gebruikt. Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet als plug-ins, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze manier van integratie garandeert dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Twitter. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en roept u de Twitterpagina op, waarop (eventueel na ingave van uw inloggegevens) interactie mogelijk is met de daar aanwezige plug-ins.

Twitter Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Twitter, onder https://twitter.com/privacy.

Gebruik van Vimeo-video's

Op onze website zijn plugins geïntegreerd van het videoportal Vimeo van het bedrijf Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York, 10011, USA. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo direct aan uw browser doorgegeven en in die pagina geïntegreerd. Hierdoor krijgt Vimeo de informatie dat uw browser die bepaalde pagina van onze website heeft opgeroepen, ook al heeft u geen Vimeo-account of bent u op dat moment niet ingelogd bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een server van Vimeo in de VS en daar opgeslagen.

Als u bij Vimeo ingelogd bent dan kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Vimeo-account. Bij interactief gebruik van de plugins (als u bijvoorbeeld op de start-toets van een video drukt), wordt deze informatie ook direct naar een server van Vimeo doorgestuurd en daar opgeslagen.

De hierboven beschreven dataverwerking is in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f van de AVG op basis van het rechtmatige belang voor Vimeo van marktonderzoek en het goed kunnen functioneren van de Vimeo-dienst.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde data direct koppelt aan uw Vimeo-account, dan moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Vimeo, alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy

Bij video's van Vimeo die in onze website geïntegreerd zijn, is de trackingtool Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, automatisch ingebouwd. Het betreft hier een eigen trackingmethode van Vimeo waar wij geen toegang toe hebben en die door ons niet beïnvloed kan worden. Google Analytics gebruikt voor het tracken zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De gegevens kunnen ook worden doorgestuurd naar de servers van Google LLC. in de VS.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f van de AVG op grond van het gerechtvaardigde belang van Vimeo bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.

Voor zover dat wettelijk vereist is, hebben wij voor de hierboven omschreven verwerking van uw gegevens uw toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a van de AVG verkregen. U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door deze dienst te deactiveren via de “cookie- consent-tool” die op de website ter beschikking staat.
 

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het afspelen en weergeven van video's van de aanbieder “YouTube”, die deel uitmaakt van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video('s) in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, schakelt aanbieder “YouTube” cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van “YouTube” dienen deze onder andere om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige praktijken te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Wilt u voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, dan moet u zich eerst afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens op (ook al bent u niet aangemeld) als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, het voeren van marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering. Voor de uitoefening van dit recht dient u zich tot YouTube te richten.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk “DoubleClick”, hetgeen zonder onze invloed tot verdere gegevensverwerking kan leiden.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder, onder: www.google.com/policies/privacy/

 

Sociale mediakanalen

Wij maken gebruik van sociale mediasites in samenwerking met aanbieders van sociale mediaplatforms. De betreffende platformbeheerder is samen met ons verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van gegevens door de platformbeheerder.

Als u gebruikmaakt van een van onze sociale mediakanalen, worden uw handelingen op dat kanaal, via het sociale mediaplatform van Falcon.io ApS, H.C. Andersens Blvd. 27, 1553 Kopenhagen, Denemarken, alsmede uw openbare profielgegevens verwerkt.

Wij maken zelf gebruik van de analysediensten van de betreffende platformbeheerder en Google Analytics om ons sociale mediakanaal te analyseren.  Uw handelingen worden bovendien geanalyseerd via het sociale mediaplatform van Falcon.io ApS om sociale mediaberichten beter te kunnen inplannen.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via de desbetreffende berichtendienst van de platformaanbieder, verwerken wij deze gegevens om uw contact te kunnen verwerken. (ga voor meer informatie naar 4) Contact opnemen over dit Privacybeleid).

Voor de verwerking van uw gegevens door de platformbeheerder verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen:

https://www.facebook.com/about/privacy
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://policy.pinterest.com/privacy-policy
https://www.cision.com/legal/privacy-policy/

 

Facebook Pixel voor het aanmaken van Custom Audiences (met Cookie Consent Tool)

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogeheten 'Facebook pixel' van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie op Facebook klikt, wordt door Facebook Pixel een stukje code aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site het delen van gegevens met Facebook via pixel toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie die onze gelinkte site zelf plaatst. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook pixel en het is vervolgens mogelijk om de gegevens door te sturen naar Facebook.

Met behulp van de Facebook pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogeheten Facebook-advertenties) te bepalen. Daarnaast gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogeheten 'Custom Audiences'). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenstemmen met de mogelijke interesse van gebruikers en geen irritatie opwekken. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie onze website hebben bezocht (de zogeheten 'conversie').

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen informatie kunnen halen over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.

De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook pixel vindt uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a AVG U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door het vinkje te verwijderen naast de instelling voor de 'Facebook pixel' in de 'cookie- consent-tool' die op de website staat.


Gebruik van conversietracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords van conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google AdWords) onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten op externe websites. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij ernaar om u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De informatie die met het conversiecookie wordt verzameld, dient om conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten vernemen op die manier het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die met een conversietrackingtag is uitgerust. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google bij de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google AdWords op grond van ons gerechtvaardigde belang bij doelgerichte reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: www.google.com/policies/privacy

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.


Pinterest Tag-conversietracking

Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie 'Pinterest Tag' van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest').

Als u op onze website terecht bent gekomen een pin op Pinterest, plaatsen wij een cookie op uw computer, die een wisselwerking heeft met een andere geïmplementeerde 'tag' in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie.

Als de gebruiker vanaf een pin op Pinterest wordt doorgestuurd naar pagina's op deze website en de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties, zodat deze kunnen worden gevolgd (bijv. afgeronde transacties, leads, zoekopdrachten op de website, weergaven van productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser via de Pinterest-tag van de cookie een HTTP-verzoek (Request) naar de Pinterest-server, met bepaalde informatie over de actie (waaronder het soort actie, het tijdstip, het browsertype van het gebruikte apparaat).

Dankzij deze communicatie kan Pinterest statistieken maken over het gebruiksgedrag op onze website nadat iemand is doorgestuurd vanaf een Pinterest Pin. Deze statistieken kunnen wij weer gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.

Indien daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit conform artikel 6, lid 1, punt f AVG, op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op Pinterest en het koopgedrag van de gebruiker, dit alles ter optimalisatie van ons online aanbod.

Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u uw toestemming intrekken door de cookie voor de conversietracking van de Pinterest-tag bij de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. U kunt ook op de website http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ controleren of er advertentiecookies van Microsoft in uw browser zijn ingesteld en ze eventueel uitschakelen.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Voor zover dat wettelijk vereist is, hebben wij voor de hierboven omschreven verwerking van uw gegevens uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a van de AVG verkregen. U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U kunt uw toestemming intrekken via de hierboven beschreven optie om u af te melden voor het plaatsen van cookies.

Google (Universal) Analytics - Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp()”, die ervoor zorgt dat het IP-adres middels verkorting wordt geanonimiseerd, zodat een rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. De extensie zorgt ervoor dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst wordt verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG op grond van ons gerechtvaardigde belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere diensten inzake het gebruik van deze website en het internet aan ons te verstrekken. Het IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte apparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a AVG. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door deze dienst te deactiveren via de 'cookie- consent-tool' die op de website ter beschikking staat. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
 

Matomo (voorheen Piwik)

Voor onze gerechtvaardigde belangen gebruiken wij op deze website de webanalysesoftware Matomo, (www.matomo.org) van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ('Matomo') om in het kader van optimalisatie- en marketingdoeleinden het gebruikersgedrag te analyseren en statistisch weer te geven. Hiervoor verzamelen wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG gegevens en slaan deze op. Met deze gegevens kunnen voor hetzelfde doeleinde gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en geëvalueerd worden. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de website opgeslagen worden. Met behulp van deze cookies kan uw browser later herkend worden. De met de technologie van Matomo geregistreerde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerd IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door de cookie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel gegenereerde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem.

Wilt u niet dat deze gegevens van uw internetbezoek worden opgeslagen en geanalyseerd, dan kunt u de toekomstige opslag en het gebruik ervan op elk moment met een muisklik ongedaan maken. Uw browser slaat in dit geval een zogenaamde opt-outcookie op. Deze voorkomt dat Matomo sessiegevens kan verzamelen. Houd er evenwel rekening mee dat wanneer u al uw cookies verwijdert, ook de opt-outcookie wordt gewist en deze dus opnieuw door u moet worden geactiveerd.

Voor zover dat wettelijk vereist is, hebben wij voor de hierboven omschreven verwerking van uw gegevens uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a van de AVG verkregen. U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. 

 

Hotjar (hotjar Ltd.) 

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel: +1 (855) 464-6788). Met deze tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Verder is het met behulp van de tool ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Zo verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in optimalisatie- en marketingdoeleinden en de op belangen gebaseerde vormgeving van onze website overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze tool. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrollt. Delen van de website waarin persoonlijke gegevens van u of van derden worden weergegeven, worden door Hotjar automatisch verborgen en zijn daarom op geen enkel moment traceerbaar. Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van de Hotjar tool te voorkomen zodat er geen gegevens worden vastgelegd over het bezoek aan de betreffende website. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de respectievelijke huidige versie ondersteunt. Hiervoor stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de informatie om de tracking van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als je onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers apart instellen. Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u op: www.hotjar.com/opt-out. Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de Hotjar-tool vindt u op: www.hotjar.com. De gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar Ltd. vindt u op: www.hotjar.com/privacy. 

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de op de website aangeboden "Cookie Consent Tool" of deactiveert u deze dienst via uw browser zoals hierboven beschreven. 

Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google plaatst daartoe een cookie in de browser van uw computer, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google de toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/onweb/

Als alternatief kunt u bij Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er wel rekening mee dat de functionaliteit van onze website kan verminderen wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Kijk hier voor meer informatie en voor het privacybeleid inzake reclame en Google: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

BORA-chatbot

Wij gebruiken chatbotfuncties van het bedrijf Onlim (Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Strasse 13, 6410 Telfs, Oostenrijk, hierna 'Onlim') op onze website. 

De chatgeschiedenis wordt langer dan de duur van het gesprek bewaard om deze door te geven aan de technische dienst en/of voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. De chatbotoplossing maakt gebruik van software die weer gebruikmaakt van een algoritme op basis van 'kunstmatige intelligentie'. Deze software wordt voortdurend verbeterd en chatberichten van gebruikers worden opgeslagen en verwerkt om de chatbot te trainen.

Gesprekken worden getagd met een willekeurig gegenereerd pseudoniem, zodat chatbotgebruikers er niet aan kunnen worden gekoppeld en de anonimiteit van de gebruikers wordt gewaarborgd. De duur en het tijdstip van de communicatie worden anoniem opgeslagen voor statistische doeleinden, met name om de dienst te optimaliseren. 

Voor zover dat wettelijk vereist is, hebben wij voor de hierboven omschreven verwerking van uw gegevens uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a van de AVG verkregen. U kunt de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Uw toestemming intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door deze dienst te deactiveren via de 'cookie- consent-tool' die op de website ter beschikking staat.

DataReporter

Deze website maakt gebruik van de cookie-consenttool van DataReporter GmbH, Zeileisstrasse 6, 4600 Wels, Austria ('DataReporter'), die technisch noodzakelijke cookies plaatst om uw cookievoorkeuren op te slaan. De gegevensverwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG en geschiedt op basis van ons gerechtvaardigde belang om een cookie-consentdienst aan te bieden aan websitebezoekers.

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice die interactieve (land)kaarten toont waarmee geografische informatie visueel kan worden weergegeven. Met behulp van deze service geven we u onze locatie aan en wordt het gemakkelijker om de route voor een eventueel bezoek te plannen.

Zodra u een dergelijke subpagina met een geïntegreerde kaart van Google Maps opent, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgestuurd naar de server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of er al dan niet een door Google beschikbaar gestelde gebruikersaccount bestaat waarbij u bent aangemeld. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wilt u niet dat Google informatie aan uw profiel toewijst, dan moet u zich afmelden vooraleer u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook al bent u niet aangemeld) als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, het voeren van marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering. Voor de uitoefening van dit recht dient u zich tot Google te richten.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Bent u er niet mee akkoord dat uw gegevens in het kader van uw gebruik van Google Maps in de toekomst aan Google worden doorgegeven, dan kunt u de webservice van Google Maps volledig deactiveren door in uw browser JavaScript uit te schakelen. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en er worden dus ook geen kaarten meer getoond op deze website.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google raadplegen op policies.google.com/terms. U vindt de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps terug op www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html.

Meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): www.google.com/policies/privacy/.
 

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om zo teksten en lettertypes correct te kunnen weergeven.

Hiertoe moet de door u gebruikte browser contact maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google in kennis gesteld van het feit dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse verdrag inzake gegevensbescherming “EU-VS-privacyschild”, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

U vindt meer informatie over Google Web Fonts op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Op deze website bieden we geïnteresseerden de mogelijkheid om online een productconsultatie te boeken. Registratie voor een productconsultatie vereist dat alle noodzakelijke persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt via het formulier. De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, woonplaats en e-mailadres). Meer informatie over Shore vindt u op: https://www.shore.com/de/datenschutz/

Onlineshop

Wanneer u gegevens naar ons stuurt, bijvoorbeeld doordat u zich bij onze onlineshop aanmeldt en een bestelling plaatst, verwerken wij de door u toegestuurde gegevens.
Wanneer u onze onlineshop gebruikt, registreren en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanspreektitel,
 • Naam,
 • Adres,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Wachtwoord,
 • Bestelde artikelen,
 • Eventueel afwijkend adres voor leveringen,
 • Factuur- en betalingsgegevens.

Wij verwerken voornoemde gegevens voor de afwikkeling van uw bestellingen. De juridische basis is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO (AVG in het Nederlands).
De voor de afwikkeling van het contract geregistreerde gegevens slaan wij op tot het einde van de wettelijke of eventuele contractuele garantieclaims. Elke andere langere opslagduur is gebaseerd op handels- en fiscaal rechtelijke voorschriften. De juridische basis voor deze verdergaande opslag van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO (AVG in het Nederlands).

Verder worden uw gegevens op pseudonieme wijze voor interne rapporten en statistieke doeleinden verwerkt. De gegevensverwerking gebeurt ook door onze geassocieerde ondernemingen van de BORA Groep. De juridische basis hiervoor is  art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO (AVG in het Nederlands). Door de rapporten en statistieken is geen identificatie van een specifieke persoon mogelijk. Deze rapporten en statistieken worden ook met andere ondernemingen van de BORA Groep gedeeld. De gegevens en statistieken worden ook met andere ondernemingen van de BORA Groep gedeeld. De gegevens worden zolang verwerkt tot zij voor de vervulling van het doel noodzakelijk zijn. Verder worden de gegevens alleen verwerkt indien dit voor de vervulling van wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.

Uw betalingsgegevens worden aan de betreffende betalingsprovider voor de afwikkeling van betalingen doorgegeven.

Het leveringsadres geven wij aan de door ons belaste verzendingspartners door. Opdat de verzendingspartner u kan contacteren om de leveringstermijn af te spreken of bij leveringsproblemen, geven wij uw e-mailadres en eventueel het telefoonnummer aan de verzendingspartner. De betreffende gegevens worden alleen voor de betreffende doelen doorgestuurd en worden na de kennisgeving opnieuw gewist. Juridische basis voor de toezending van de gegevens is uw instemming, art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO (AVG in het Nederlands).

BORA App

Wanneer u zich in de BORA App registreert, verwerken wij de door u verstrekte gegevens. Bij de registratie worden de volgende gegevens opgenomen en verwerkt:

 • Aanspreektitel
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord

De gegevens worden verwerkt om uw registratie in stand te houden, juridische basis is § 6 lid 1 lit a) en b) DSGVO (AVG in het Nederlands). De voor de registratie opgenomen gegevens slaan wij op tot uw geregistreerde gebruiker gewist wort. Elke langere opslagduur is gebaseerd op commerciële en fiscaalrechtelijke voorschriften. De juridische basis voor deze langere opslag van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO (AVG in het Nederlands).

Om de App omvangrijk te kunnen gebruiken, zijn systeemrechten, zoals het recht op toegang tot de locatie (de App moet naar WLA-netwerken in de omgeving zoeken) noodzakelijk. U wordt in het begin van het gebruik van de App en/of bij gebruik van de betreffende functies opgevorderd, de rechten te toe te wijzen. Vergeet niet dat het correcte gebruik van de App de toegang tot bepaalde functies van uw mobiele toestel (Smartphone of Tablet) en de toegang tot uw persoonsgegevens vereist.

De App is in App-Stores verkrijgbaar die door derden bedreven worden. De download van een App impliceert in de regel een voorgaande registratie bij de betreffende App-Store. Op de verwerking van persoonsgegevens in de App-Stores heeft BORA geen invloed. Verantwoordelijke voor de verwerking is alleen de exploitant van de betreffende App-Store. Meer informatie vindt u in de aanwijzingen inzake de gegevensbescherming van uw App-Store.

Indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om aangeboden servicediensten te vervullen, is de juridische basis hiervoor art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO (AVG in het Nederlands). De juridische basis voor de registratie en de analyse van de  App-gebruiksgegevens is uw instemming, art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO (AVG in het Nederlands). Indien u ons uw instemming verstrekt heeft, worden de App-gebruiksgegevens op pseudonieme wijze geanalyseerd.

De gegevens worden bij ons slechts zolang opgeslagen als noodzakelijk voor de vervulling van het betreffende doel of tot de herroeping van uw instemming, indien de gegevensverwerking niet op basis van een andere wettelijke principe toegelaten is.

Cookie-instellingen aanpassen:

Cookies aanpassen