Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Luftcirkulation eller utsug? De olika systemens för- och nackdelar

Även om en ångsug i mångt och mycket inte kan jämföras med en ordinär köksfläkt så finns det dock en del aspekter som gäller för båda apparattyperna. Både ångsugar och köksfläktar kan drivas på två sätt: med utsug eller med luftcirkulation. Vid båda så sugs köksoset ut och lukter och fettpartiklar avlägsnas på ett säkert sätt. Skillnaden ligger i hur luften leds: I luftcirkulationsvarianten filtreras den utsugna luften genom ett högvärdigt aktivtkolfilter (som rensar bort och avlägsnar luktmolekyler) och leds tillbaka in i rummet. I utsugsvarianten leds luften ut ur bostaden. Vilken variant som är bäst för vilket kök, beror på många olika faktorer - inte minst på byggnadens beskaffenhet. En jämförelse av båda systemens för- och nackdelar visar vad man bör beakta innan man fattar beslut.

Utsug och luftcirkulation – en kort förklaring av de olika funktionssätten

Utsug

Som benämningen redan antyder, transporteras den utsugna luften i en utsugsångsug ut i det fria. Här kommer fläkten att vara kopplad till ett frånluftsrörsystem och en ytterväggsventil. Kanalsystemet går via en öppning i byggnaden och ut. Denna öppning behöver inte sitta på köksytterväggen utan kan också vara i taket eller i källaren. Ångsugen suger ångan direkt ur kokkärlet eller stekpannan och leder den över ett fettfilter som rensar luften från feta partiklar och in i ett kanalsystem. Man har en stor frihet när man planerar kanalsystemet eftersom BORA Ecotube kan monteras över en längre sträcka utan att dess egenskaper försämras och den kan ledas både åt vänster eller höger, hittar man alltid en passande lösning för varje installation. Matoset går slutligen via en ytterväggsventil i byggnaden ut ur huset. En backströmningsklaff i frånluftkanalen förhindrar att uteluften strömmar tillbaka in i byggnaden. Beroende på monteringssituation används särskilda frånluftstillbehör vid genombrottet, från ytterväggmotor över tegeltaksmotor till plattaksmotor. 

Luftcirkulation

I ett luftcirkulationssystem däremot stannar luften i rummet. Fläkten drar till sig luften som är bemängd med kok- och stekos samt fettmolekyler och filtrerar den för att sedan leda den tillbaka till köksutrymmet. Den är renad när den kommer tillbaka. Men man behöver förutom fettfiltret även ett aktivtkolfilter. Aktivtkolfiltret tar upp matlukterna ur de från fett rensade matångorna. Vid luftcirkulation går dessa luktpartiklar inte tillbaka in i rummet. Aktivtkolfiltrets extremt stora filteryta kan efter ett tag inte helt och hållet binda den önskade mängden luktmolekyler. Därför måste man regelbundet byta ut luftcirkulationsfiltret. Brukstiden framgår av bruksanvisningen som kommer med ditt ångsugssystem. Beroende på system har BORA:s luftcirkulationsfilter olika brukstid, mellan 1 till 2 år. Det innebär att det dröjer förhållandevis länge innan man behöver byta filter
Luftcirkulationsvarianten är jämförelsevis betydligt enklare att installera än utsugsvarianten. Luftcirkulation föredras ofta i mindre bostäder och kök eller vid ombyggnation.

BORA Classic 2.0 System

Vilket driftssätt ska man välja? Utsug respektive luftcirkulation - en jämförelse

Fläktsystemen har, på grund av sina grundprinciper, olika fördelar och är därför inte lika lämpliga för alla kök. En jämförelse av de viktigaste punkterna mellan de båda driftssätten ger klarhet i vilket som passar just er individuella situation.

 

Utsugsfläktar och ångsugar leder även ut fuktigheten ur rummet som uppstår vid matlagningen. Detta gäller inte för luftcirkulationsvarianten. Den senare tar precis som utsugsvarianten visserligen bort fettrester och matos ur rummet, men inte vattenånga. Därför är det viktigt vid luftcirkulationsdrift att det finns tillräckligt med frisk luft att tillgå, antingen genom ett öppnat fönster eller genom en automatiskt kontrollerad ventilationsanläggning. Men även i ett utsugssystem är det viktigt att det alltid kan strömma frisk luft in i bostaden, särskilt om det i samma rum finns en rumsluftberoende eldstad såsom en braskamin, en gasdriven värmeenhet eller en kolspis. Om man har både eldstad och ångsug i drift samtidigt, kan det undertryck som utsuget åstadkommer resultera i att farliga rökgaser kommer in i rummet. I byggnader som är särskilt lufttäta finns denna risk även vid eldstäder som inte är rumsluftberoende. En fönsterkontaktbrytare avvärjer denna fara. Den gör att ångsugen bara kan startas om fönstret är öppet och det därigenom kan strömma in tillräckligt med frisk luft. Kontaktbrytaren vid fönstret är kopplad via kabel eller signalöverföring till ångsugens motor. Fönsterkontaktbrytare fungerar som en vakt: Den förmedlar fönstrets position till mottagaren på utsugssystemet. Om fönstret är öppet kan utsuget starta.

Monteringen

Det är inte alltid möjligt att realisera en utsugslösning. Om det gäller ett nybygge så bör du fråga din arkitekt om utsug är möjligt i ditt fall. På grund av den rörledning och håltagning i väggen som krävs är installationen av ett utsugssystem något mer komplicerad än av en ångsug med luftcirkulation. Framförallt i en hyresbostad är inbyggnaden av ett utsugssystem mer komplicerad än av ett luftcirkulationssystem. Som hyresgäst måste du, förutom informationen från planeraren, även ha tillåtelse från din hyresvärd för att installera utsugskomponenterna. Eftersom det gäller ett inrepp i byggnaden måste tillstånd inhämtas hos husets eller lägenhetens ägare.

 

Energieffektivitet

Vid en ångsug med utsug dras vintertid även varm luft inifrån ut tillsammans med matoset. Resultat: Man blir av med värdefull energi. Framförallt i passivhus eller mycket täta lågenergihus kan detta påverka husets energibalans negativt. Byggnadsexperter rekommenderar därför att man i nybyggnader med kraftig värmeisolering satsar på luftcirkulation istället för på utsug. Utsugssystem är till och med förbjudna i vissa nya byggnader. BORA-system arbetar i motsats till ordinära köksfläktar visserligen med väsentligt lägre volymer, varigenom mindre varmluft dras ut, men i lufttäta byggnader är luftcirkulation ändå det bättre alternativet eftersom här vanligtvis finns en kontrollerad ventilation. Denna automatiska ventilation transporterar fuktigheten och med en luftcirkulationsångsug får man frisk luft i köket. Däremot rekommenderas för det mesta utsugssystem när det gäller äldre byggnader. För i gamla byggnader förekommer ofta stora temperaturvariationer vilket kan resultera i kondensvatten. Med ett utsugssystem transporteras luftfuktigheten snabbt ut.

 

Skötsel

För att effektivt avlägsna alla lukter behövs vid luftcirkulationsdrift förutom fettfiltret även ett aktivtkolfilter resp. ett speciellt luftcirkulationsfilter. Aktivtkolfiltrets extremt stora filteryta kan efter ett tag inte helt och hållet binda den önskade mängden luktmolekyler. Därför måste man regelbundet byta ut luftcirkulationsfiltret. Då kan ångsugen även fortsättningsvis sörja för frisk luft. Brukstiden framgår av bruksanvisningen som kommer med ditt ångsugssystem.

 

Utsug mot luftcirkulation – en överblick över systemens för- och nackdelar

Luftcirkulation

Fördelar:

  • enkel och billig montering 
  • kan installeras i alla kök, även i passiv- och lågenergihus
  • planeringsfrihet (t.ex. kan köksöar placeras var som helst)

Nackdelar:

Utsug

Fördelar:

  • kräver lite underhåll eftersom inget filter behöver bytas 
  • luftfuktigheten förs ut med utsuget

Nackdelar:

  • Under vintern värmeförlust eftersom varm luft sugs upp och transporteras ut.
  • Inte alltid lämplig för passiv- och lågenergihus

Råd för optimala planeringsmöjligheter får du hos din BORA återförsäljare

Råd för optimala planeringsmöjligheter får du hos din BORA återförsäljare

Hitta återförsäljare