Podmienky a pravidlá účasti Piccolo

§ 1 Predmet úpravy

 1. Tieto podmienky účasti a zásady ochrany osobných údajov upravujú účasť v súťaži organizovanej spoločnosťou BORA Vertriebs GmbH & Co. KG (ďalej len "organizátor") účastníkmi, ako aj zhromažďovanie a používanie údajov získaných od účastníkov alebo poskytnutých účastníkmi.
 2. Účasťou v súťaži účastníci súhlasia s týmito podmienkami účasti.

 

§ 2 Podmienky účasti na výberovom konaní

 1. Súťaž sa začína 01.01.2024 o 0:00 SEČ a končí 29.02.2024 o 24:00 SEČ. 
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby (ďalej len "účastníci"), ktoré majú bydlisko v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Belgicku, Luxembursku, Českej republike, Portugalsku, Slovinsku alebo na Slovensku a dosiahli vek 18 rokov.
  Z účasti sú vylúčení zamestnanci organizátora a zamestnanci spolupracujúcich partnerov, ktorí sa podieľali alebo podieľajú na tvorbe alebo spracovaní súťaže.
 3. Medzi všetkých účastníkov bude vyžrebovaných 20 uvítacích balíčkov, z ktorých každý bude pozostávať zo servírovacej dosky Wendelstein 1838m a súpravy servírovacích lyžíc BORA "Piccolo" (6 ks).
  Výhra zahŕňa uvítací balíček a doručenie do domu výhercu.

 

§ 3 Priebeh výberového konania

 1. Aby sa účastníci mohli zúčastniť na súťaži, musia sa zaregistrovať na odber informačného bulletinu počas obdobia súťaže a súhlasiť s týmito podmienkami účasti.
 2. Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých účastníkov.

 

§ 4 Spracovanie

 1. Vyplatenie výhry v hotovosti alebo jej výmena či prevod na inú osobu sú vylúčené. Účastník sa môže výhry vzdať. V takom prípade bude náhodne vybraný nový výherca.
 2. Výherca bude kontaktovaný e-mailom 02. marec 2024 a vyzvaný, aby poskytol svoje kontaktné údaje (meno a adresu) a tým prevzal výhru. Výherca má 72 hodín na zaslanie požadovaných údajov, a tým aj na prevzatie výhry. 
 3. Ak údaje do 72 hodín neposkytne, výhra sa bude považovať za neprijatú a náhodným výberom sa vyberie nový výherca. Ak sú poskytnuté kontaktné údaje nesprávne alebo neúplné, organizátor nie je povinný zistiť správnu adresu. Akékoľvek nevýhody vyplývajúce z uvedenia nesprávnych kontaktných údajov znáša účastník. Aj v takomto prípade sa náhodne vyberie nový výherca.
 4. Organizátor poverí doručením výhry prepravnú spoločnosť.

 

§ 5 Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Organizátor upozorňuje, že súťaž môže byť ukončená alebo zrušená v dôsledku vonkajších okolností a obmedzení bez toho, aby účastníci mali právo uplatniť si voči organizátorovi akékoľvek nároky.
 2. Organizátor chce upozorniť, že nároky na záruku a garanciu sú v plnom rozsahu vylúčené.

 

§ 6 Zásady ochrany osobných údajov

 1. Organizátor zhromažďuje a používa osobné údaje účastníkov v rozsahu, v akom je to povolené zákonom.
 2. Organizátor zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (t. j. realizáciu súťaže) alebo ak sú údaje poskytnuté dobrovoľne. Výslovne sa uvádza, že údaje bude Organizátor používať aj na informovanie o súťaži a jej propagáciu. Účasťou v súťaži s tým účastník súhlasí. V prípade akéhokoľvek spracovania údajov nad rámec tohto účelu si organizátor pred spracovaním údajov vyžiada súhlas. Ak má oprávnený záujem Organizátora spracúvať údaje prednosť, môže sa spracúvanie za určitých okolností uskutočniť bez súhlasu.
 3. Organizátor zhromažďuje tieto osobné údaje účastníkov, ktoré slúžia na účely navrhovania, realizácie a spracovania súťaže: meno účastníka, úplná adresa, telefónne číslo, platná e-mailová adresa.
 4. Máte právo na informácie o uložených osobných údajoch, ako aj právo na opravu, prenos údajov, námietku, obmedzenie spracovania, ako aj blokovanie alebo vymazanie nesprávnych alebo nezákonne spracovaných údajov v rámci ustanovení GDPR. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
 5. Ak sa Účastník domnieva, že spracúvanie osobných údajov Organizátorom je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, existuje možnosť podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.
 6. Na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností môže byť potrebné preniesť údaje spracovateľom alebo iným príjemcom, ako sú najmä orgány. Spracovatelia spracúvajú osobné údaje len podľa pokynov a len v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie týchto úloh. Spracovateľmi Organizátora sú napríklad externé spoločnosti poskytujúce IT služby atď.
 7. Vaše údaje budú odovzdané ďalším príjemcom len v prípade, že bol udelený súhlas s odovzdaním údajov, odovzdanie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy, alebo ak Organizátorovi povinnosť odovzdať údaje vyplýva zo zákona.

 

§ 7 Uplatniteľné právo

Tieto podmienky účasti podliehajú rakúskemu právu. Rozhodnutie organizátora je konečné.