Podmínky a pravidla účasti Piccolo

§ 1 Předmět úpravy

 1. Tyto podmínky účasti a zásady ochrany osobních údajů upravují účast v soutěži pořádané společností BORA Vertriebs GmbH & Co. KG (dále jen "organizátor") účastníky, jakož i shromažďování a používání údajů, které účastníci shromáždili nebo poskytli.
 2. Účastí v soutěži přijímají účastníci tyto podmínky účasti.

 

§ 2 Podmínky účasti ve výběrovém řízení

 1. Soutěž začíná 01.01.2024 v 0:00 CET a končí 29.02.2024 ve 24:00 CET. 
 2. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby (dále jen "účastníci"), které mají bydliště v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii, Lucembursku, České republice, Portugalsku, Slovinsku nebo na Slovensku a dosáhly věku 18 let.
  Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a zaměstnanci spolupracujících partnerů, kteří se podíleli nebo podílejí na tvorbě nebo zpracování soutěže.
 3. Mezi všechny účastníky bude vylosováno 20 uvítacích balíčků, z nichž každý se skládá ze servírovacího prkénka Wendelstein 1838m a sady servírovacích lžic BORA "Piccolo" (6 ks).
  Cena zahrnuje uvítací balíček a doručení do domu výherce.

 

§ 3 Průběh výběrového řízení

 1. Pro účast v soutěži se musí účastníci zaregistrovat k odběru newsletteru v době trvání soutěže a souhlasit s těmito podmínkami účasti.
 2. Výherci budou vylosováni náhodně ze všech účastníků.

 

§ 4 Zpracování

 1. Vyplacení výhry v hotovosti nebo její výměna či převod na jinou osobu jsou vyloučeny. Účastník se může výhry vzdát. V takovém případě bude náhodně vybrán nový výherce.
 2. Výherce bude kontaktován e-mailem dne 02. Březen 2024 a vyzván k zaslání svých kontaktních údajů (jméno a adresa), a tím k převzetí výhry. Výherce má 72 hodin na zaslání požadovaných údajů a tím i na převzetí výhry. 
 3. Pokud údaje do 72 hodin nepředloží, bude výhra považována za nepřijatou a bude náhodně vybrán nový výherce. Pokud jsou uvedené kontaktní údaje nesprávné nebo neúplné, není organizátor povinen zjišťovat správnou adresu. Veškeré nevýhody vyplývající z uvedení nesprávných kontaktních údajů nese účastník. I v takovém případě bude náhodně vybrán nový výherce.
 4. Pořadatel pověří doručením výhry přepravní společnost.

 

§ 5 Odmítnutí odpovědnosti

 1. Pořadatel upozorňuje, že soutěž může být ukončena nebo zrušena v důsledku vnějších okolností a omezení, aniž by účastníci měli právo uplatňovat vůči pořadateli jakékoli nároky.
 2. Organizátor si přeje upozornit, že nároky na záruku a záruční plnění jsou zcela vyloučeny.

 

§ 6 Zásady ochrany osobních údajů

 1. Pořadatel shromažďuje a používá osobní údaje účastníků v rozsahu, v jakém je to zákonem povoleno.
 2. Organizátor shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (tj. realizaci soutěže) nebo pokud jsou údaje poskytnuty dobrovolně. Výslovně se uvádí, že údaje budou organizátorem použity také k informování o soutěži a její propagaci. Účastí v soutěži s tím účastník souhlasí. Pro jakékoli zpracování údajů nad rámec tohoto účelu si organizátor před zpracováním údajů vyžádá souhlas. Pokud má přednost oprávněný zájem organizátora na zpracování údajů, může zpracování za určitých okolností proběhnout i bez souhlasu.
 3. Organizátor shromažďuje následující osobní údaje účastníků, které slouží k navrhování, provádění a zpracování soutěže: jméno účastníka, úplná adresa, telefonní číslo, platná e-mailová adresa.You have the right to information about the stored personal data, as well as the right to rectification, data transfer, objection, restriction of the processing as well as blocking or deletion of incorrect or illegally processed data within the framework of the GDPR provisions. You have the right to withdraw your consent at any time. 
 4. Pokud se účastník domnívá, že zpracování osobních údajů organizátorem porušuje zákon o ochraně osobních údajů, má možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
 5. Za účelem plnění smluvních nebo zákonných povinností může být nezbytné předat údaje zpracovatelům nebo jiným příjemcům, jako jsou zejména úřady. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění těchto úkolů. Zpracovateli Organizátora jsou například externí společnosti poskytující IT služby apod.
 6. Vaše údaje budou předány dalším příjemcům pouze v případě, že byl udělen souhlas s předáním údajů, předání údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy nebo pokud je Organizátor povinen údaje předat ze zákona.

 

§ 7 Rozhodné právo

Tyto podmínky účasti se řídí rakouským právem. Rozhodnutí pořadatele je kone